ISO/TS 16949 : Quality Managenent System for Automotive Sector


ISO/TS 16949 คืออะไร 

TS 16949 เป็นมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification: TS) ที่เป็น แนวทางของข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TC 176 (คณะกรรมการวิชาการด้านเทคนิคชุดที่ 176 Automotive Task Group : ATG) , IATF (คณะทำงานยานยนต์ระหว่างประเทศ) และ JAWA (สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่น) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนับได้ว่าเป็นมาตรฐานนานาชาติที่ทันสมัยและดีที่สุดสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO/TS 16949 ถูกพัฒนาจัดทำขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานของข้อกำหนด ISO 9001 ซึ่งได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 


ทำไมต้องทำ ISO/TS 16949 และทำแล้วได้ประโยชน์อะไร

 • ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่ส่งถึงมือผู้ใช้รถทั่วโลก 
 • ด้วยโครงสร้างที่ผู้ตรวจประเมินแบบ Third-Party ต้องลงทะเบียนไว้กับ IAFT ทำให้เกิดความเหนียวแน่นระดับโลก 
 • คุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตได้รับการพัฒนาดีขึ้น 
 • ลดต้นทุนการผลิตจากปริมาณของเสียที่ลดลง
 • เพิ่มความมั่นใจสำหรับการค้นหาชิ้นส่วนจากทั่วโลกว่าได้มาตรฐานเดียวกัน 
 • ทำให้ซัพพลายเออร์มีคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้น 
 • ระบบคุณภาพเดียวกันช่วยให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเหนียวแน่นในห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเออร์/ซัพคอนเทรกเตอร์ 
 • ลดระบบการตรวจประเมินโดย second party 
 • เป็นภาษากลางทำให้เข้าใจความต้องการด้านคุณภาพกันมากขึ้น 


การให้คำปรึกษาโดยครีซิทีฟ

ขั้นตอนการให้คำปรึกษามี 7 ขั้นตอน ดังตาราง โดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้รับใบรับรอง ประมาณ 8-10 เดือน (ขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมของบุคลากร) มากกว่านั้น เรายังช่วยลูกค้าต่อเนื่องตลอดอายุการรักษาและดูแลระบบอีกอย่างน้อย 3 ปี


เฟส

 กระบวนการ

 กิจกรรม

 สิ่งที่ได้จากการให้คำปรึกษา (Deliverables)

1

การวางแผน และการออกแบบระบบ (Planning and BMS Design)

 • Kick-off
 • จัดทำ Implementation plan ทั้งโครงการ
 • จัดตั้งคณะทำงาน
 • การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis)
 • จัดทำ/ทบทวนแผนผังกระบวนการธุรกิจ (Business model / process map)
 • จัดทำแผนคุณภาพและธุรกิจ (BMS control plan)


 • มีทีมทำงาน และแผนการดำเนินงานโครงการ
 • การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทสำหรับผู้บริหารและทีมทำงานในการทำโครงการ
 • รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องจัดทำ พร้อมแผนการจัดทำ ทบทวนและอนุมัติใช้
 • นโยบาย กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และจัดทำแผนกลยุทธ์


2

การฝึกอบรม (Training)

 • อบรมหลักสูตรการตีความหมายข้อกำหนด ISO/TS16949 และการนำไปปฏิบัติ
 • อบรมการวิธีการจัดทำและการควบคุมเอกสาร
 • อบรมหลักสูตร Automotive core tools (APQP, PPAP, FMEA,SPC and MSA)
 • อบรมหลักสูตร ISO/TS16949 Internal Quality Audit 


 • พนักงานได้รับการอบรมและมีความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รู้จักเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

3

การจัดทำเอกสาร (Documentation)

 • จัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพและธุรกิจ (Quality/Business Manual)
 • จัดทำ/ทบทวนเอกสารระเบียบปฏิบัติ (Procedures), คู่มือปฏิบัติงาน (Work instructions) และแบบฟอร์มต่างๆ


 • คู่มือคุณภาพและธุรกิจ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารระเบียบปฏิบัติ แผนผังขั้นตอนการทำงาน ที่เน้น Process approach
 • คู่มือปฏิบัติงานพนักงาน
 • แบบฟอร์ม แผ่นงาน และรายการตรวจสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


4

การปฏิบัติ (Implementation)  

 • อนุมัติเอกสารในระบบและนำไปปฏิบัติใช้
 • ประกาศใช้นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ/ธุรกิจ
 • ลงมือปฏิบัติ
 • ดำเนินการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
 • ทำการทบทวนผลการดำเนินงาน (Management review)


 • การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
 • การมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงองค์กรให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • มีบันทึกหลักฐานผลการดำเนินงาน (Objective evidences)


5

การตรวจประเมินความพร้อม(Readiness Assessment) 

 • ดำเนินการตรวจประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดโดยทีมงานที่ปรึกษา
 • แก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด


 • ความสอดคล้องต่อข้อกำหนดมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติภายในขององค์กร
 • องค์กรมีความพร้อมในการตรวจรับรองจริง


6

การรับรองระบบ (Certification)

 • ติดต่อและเลือกหน่วยงานที่ให้การรับรองระบบ (C.B)
 • จัดส่งเอกสารให้ C.B ทบทวนและตรวจสอบ
 • Pre-assessment โดย C.B
 • Certification assessment โดย C.B
 • แก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ถ้ามี)


 • การผ่านการตรวจเพื่อรับรองระบบ และขึ้นทะเบียนโดยผู้ตรวจประเมิน

7

การบำรุงรักษาระบบ (Business/Quality System Maintenance) 

 • การเยี่ยมชมโดยที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรักษาระบบอย่างยั่งยืน
 • การวัดประเมินผลตอบแทนทางการเงิน
 • การอบรมหรือ  update เครื่องมือและข่าวสารใหม่ๆ


 • การวัดประสิทธิผลและผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการทำโครงการ
 • คำแนะนำจุดที่สามารถนำมาปรับปรุงองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
Best view for 1024x768 pixels screen setting.

Powered by Cresitive Co., Ltd.